« خداوند تاس نميريزد»

                                          انيشتن.

/ 2 نظر / 9 بازدید
امیر

خدای را در پستوی خانه نهان بايد کرررد ... ! ¤¤ جملهی جالبی بود ... راستش خيلی فکرم رو مشغول کرد ... قلمت پايداار

msheyda.persianblog.ir

خدا هم خدای ميکند . خدا را هيچکس نميفهمد. اما ...گر بخود ايی به خدايی رسی / م / شيدا //////////