زوربا
تماس با من
پروفايل من
نويسنده (هاي) وبلاگ زوربا
آرشيو وبلاگ
      زوربا....... () » رومزه گی ام.... :: پنجشنبه ٧ بهمن ،۱۳٩٥
» ارتجاع... :: پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳٩٤
» عفونت معنوی :: شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱
» و چه حس لزجی.... :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳٩۱
» باز هم حیرانی :: چهارشنبه ٢۳ آذر ،۱۳٩٠
» اگه میدونستم چی شده حتما یه عنوانی براش میشد زد... :: جمعه ۱٠ تیر ،۱۳٩٠
» بدون عنوان .. بدون منظور.. بدون نگاه.. بی همه چیز...! :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» رها باید شد از این بند.. :: شنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٩
» زندانی :: شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٩
» ندارد :: دوشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸٩
» درد و چیزی به نام زندگی! :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۸
» زایش زندگی :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸۸
» و عشق را کنار ِ تیرک ِ راه‌بند تازیانه می‌زنند :: شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۸
» گردونه ی ساعتی :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸
» چهارشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸۸
» بهداد :: شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٧
» از جمادی مردم و حیوان شدم..... :: یکشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٧
» شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٧ :: شنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٧
» سکوت :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
» شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٧ :: شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٧
» خرد و آگاهی... :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٧
» جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦ :: جمعه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٦
» شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
» چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
» جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥ :: جمعه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٥
» دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
» دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸٥
» شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
» یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥ :: یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸٥
» شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٤
» دوشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٤
» یکشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸۳
» شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳ :: شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳
» جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸۳
» شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٧ آذر ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۳ آذر ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸۳
» شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸۳
» شنبه ٢ آبان ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢ آبان ،۱۳۸۳
» شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸۳
» شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
» شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳ :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸۳
» جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳ :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸۳
» شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۳
» جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳ :: جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳
» شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۳ :: شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۳
» دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳
» دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٤ خرداد ،۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
» شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳
» شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸۳
» دوشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸۳
» جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢
» جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٢
» شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
» جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٢
» جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
» شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٢
» جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٤ دی ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٩ دی ،۱۳۸٢
» شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢ :: شنبه ٦ دی ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱ دی ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
» شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۸ آذر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٢
» شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱ آذر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
» جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢ آبان ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
» جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢ :: جمعه ٤ مهر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸٢
» جمعه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٢
» جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٢
» شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸٢
» جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٢
مطالب اخير رومزه گی ام.... ارتجاع... عفونت معنوی و چه حس لزجی.... باز هم حیرانی اگه میدونستم چی شده حتما یه عنوانی براش میشد زد... بدون عنوان .. بدون منظور.. بدون نگاه.. بی همه چیز...! رها باید شد از این بند.. زندانی ندارد
کلمات کليدي وبلاگ  
دوستان من به یاد مرگ (پاسات) سلطان خوبان (پریسا) و دشت است خلوتم ( گندم*) مسافرغریبه ( حکیمه) ناگفته ها (سارا) تا شقایق هست زندگی باید کرد(غزال) حسی از جنس بلور (گلنسا) دیونه (پدرام) دوتایی (مهسا) عاقلانه! (لیلا) عاقلانه (لیلا) خسته (سمیرا) گلبرگ مغرور (محمد) گلدونه های رازقی (سوفیا منصف) کوهستان یک دختر بارانی (سوفیا منصف) یک فنجان قهوه تلخ (جواد) ماه نفره ای(سحر) فکریات (صادق) ویترین آدم فروشی (هستی) کم پیدا تر از برف روی خط استوا (مهدیه لطیفی) خاطرات کودکی (مرجان کشاورزی) کبوتر زخمی (نرجس) پسر معمولی (شهاب) شام مهتاب من (مریم) چکامه های مهیار (مهیار) نسیم صبا (صبا) طوقی پر شکسته (طوقی) غریبستان (سارا) پسر ایرونی (سعید) میریام(اعظم ابراهیمی) زمزمه های پیامبر و دیوانه (راوی) ای لی روح تکیده اخبار فناوري اطلاعات شبکه اجتماعي بهشت من